Մեր տեսլականը
Ձեռնարկատիրական հնարավորություններ` բոլորին:
Մեր առաքելությունը
Տեղեկացնել, ոգևորել և հզորացնել Հայաստանի ՓՄՁ-ներին,  որպեսզի նրանք ստեղծեն ինքնուրույն ձեռնարկություններ,  որոնք կնպաստեն ոչ միայն անհատական տնտեսական կայունությանը, այլև ամբողջ երկրի տնտեսությանն ընդհանրապես:
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Հաշվետվություններ

2016թ հունվարի 1-ի դրությամբ ՓՄՁ պետական աջակցության 2015 թվականի ծրագրի շրջանակում սկսնակ և գործող ՓՄՁ-ների տրամադրել ենք 13,194  աջակցություն։

Աջակցության 
ուղղություն 

2011թ.

2012թ.

2013թ.

2014թ.

2015 թ.

Տեղեկատվական և խորհրդատվական 

3588 7398 15647 13064 11857
Ուսուցողական  - 515 521 500 407
Սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցություն 95 209 462 536 403
Վարկային երաշխավորություններ 28 150 243 235 176
Բիզնեսի միջազգայնացում՝ Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց 69 191 243 154 259
Ոլորտային աջակցության ծրագրեր - 44 127 181 67

Ընդամենը

3780

8507

17243

14688

13194 

Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրում ընդգրկված համայնքների քանակ

- 10 23 46 10 (35)
Իրացված գյուղտեխնիկայի քանակ - - 230 181 26
Նոր սերնդի ՀԴՄ-ների արժեքի փոխհատուցում         611

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ-ների 5.1%-ը գործում է Երևան քաղաքում, 94.9%-ը՝ ՀՀ մարզերում, առավելապես հեռավոր և սահմանամերձ գյուղական և քաղաքային համայնքներում։

Երևան

675 
 

Արագածոտն

1239
 

Արարատ

1237
 

Արմավիր

527
 

Գեղարքունիք

885
 

Կոտայք

1723
 

Լոռի

2993
 

Շիրակ

838
 

Սյունիք

630
 

Վայոց Ձոր

1297
 

Տավուշ

1150
 

 

ՆԱԽՈՐԴ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ